تحصیلات

۱۳۸۹     دکتری تخصصی اعصاب وروان از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

پایان نامه:بررسی فراوانی مانیای تک قطبی دربیماران مبتلابه اختلال دوقطبی بستری دربیمارستان امام حسین وطالقانی

۱۳۷۹     دکتری حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پایان نامه: بررسی میزان شیوع بیماری صرع در کودکان ابتدایی

فعالیت های اجرایی

ازسال۱۳۸۹تاکنون        کارشناس رسمی روانپزشکی پزشکی قانونی

مشاغل

از سال ۱۳۸۹تاکنون کارشناس روانپزشکی پزشکی قانونی

ازسال۱۳۸۹تاکنون روان درمانگرشناختی،خانواده،اختلالات جنسی واعتیاد تا کنون

ازسال ۱۳۹۵تاکنون کمیسیون تشخیص گروه آتیه درخشان ذهن

طرح های پژوهشی

بررسی فراوانی مانیای تک قطبی دربیماران مبتلا به اختلال دوقطبی

تدریس

۱۳۹۰-۱۳۹۴   دانشگاه علوم پزشکی آزادودانشگاه آزاد واحد حقوق

سخنرانی و کارگاه

۱۳۹۳        باز آموزی روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک

مباحث روانپزشکی قانونی دردادگستری ویژه قضات

ونوس محمودی