فاطمه فروزش يكتا

رواندرمانگر
دانشجوی دکتری روان شناسی بالینی

رزومه

محبوبه خواجه رسولی
رواندرمانگر
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

رزومه

مريم بيداديان

مدير کلینیک خانواده
دانشجوی دکترای روانشناسی

رزومه


دنا عديلی

رواندرمانگر
دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت

رزومه

الهام آقائی

رواندرمانگر
دکتری روانشناسی بالینی

رزومه

ولاء موسوی

رواندرمانگر
دانشجوی دکتری روان شناسی سلامت

رزومه


فرشته نگراوی

رواندرمانگر
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

رزومه

فرشاد شيبانی

رواندرمانگر
دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی

رزومه

عليرضا محتشم الشريعه

رواندرمانگر
روانپزشک

رزومه


ليلا عزيزی

رواندرمانگر
دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت

رزومه