فاطمه فروزش يكتا

رواندرمانگر
دانشجوی دکتری روان شناسی بالینی

رزومه

فرشاد شيبانی

رواندرمانگر
دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی

رزومه

نازی رمضانی

مدير کلینیک خانواده
دانشجوی دکترای روانشناسی

رزومه


دنا عديلی

رواندرمانگر
دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت

رزومه

الهام آقائی

رواندرمانگر
دکتری روانشناسی بالینی

رزومه

لیلا عزیزی

رواندرمانگر
دانشجوی دکتری روان شناسی سلامت

رزومه


ونوس محمودی

رواندرمانگر
دکتری تخصصی اعصاب وروان

رزومه

محبوبه خواجه رسولی
رواندرمانگر
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

رزومه

مرتضی حیاتی

رواندرمانگر
روانپزشک

رزومه