فاطمه فروزش يكتا

رواندرمانگر
دانشجوی دکتری روان شناسی بالینی

رزومه

الهه همت بلند
معاون کلینیک خانواده

رزومه

مريم بيداديان

مدير کلینیک خانواده
دانشجوی دکترای روانشناسی

رزومه


دنا عديلی

رواندرمانگر
دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت

رزومه

الهام آقائی

رواندرمانگر
دکتری روانشناسی بالینی

رزومه

ولاء موسوی

رواندرمانگر
دانشجوی دکتری روان شناسی سلامت

رزومه


ونوس محمودی

رواندرمانگر
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

رزومه

فرشاد شيبانی

رواندرمانگر
دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی

رزومه

مرتضی حیاتی

رواندرمانگر
روانپزشک

رزومه


لیلا عزیزی

رواندرمانگر
دانشجوی دکتری روان شناسی سلامت

رزومه

محبوبه خواجه رسولی
رواندرمانگر
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

رزومه