تحصیلات
 • ۱۳۹۶            دکتري روانشناسی بالینی  دانشگاه شاهد
 • ۱۳۹۰           کارشناسي ارشد رواشناسی بالینی  دانشگاه اصفهان

موضوع پايان‌نامه: اثربخشی آموزش مادران بر مشکلات رفتاری کودکان محروم از پدر

 • ۱۳۸۶            کارشناسي روانشناسی عمومی دانشگاه زنجان
 • ۱۳۸۲           ديپلم علوم انسانی
مشاغل
 • از۱۳۹۳                      رواندرمانگر کلینیک خانواده آتیه درخشان ذهن
 • ۱۳۹۳-۱۳۹۱              روانشناس کلینیک فاطمه الزهرا
 • ۱۳۹۰-۱۳۹۱              روانشناس کلینیک روانپزشکی و روانشناسی، مشاور مرکز مشاوره دانشگاه آزاد
 • ۱۳۸۷ – ۱۳۸۸          مشاور مرکز مشاوره آموزش و پرورش
انتشارات

مقاله

 • جمالي پاقلعه،سميه؛ عابدي،احمد؛ آقائي،الهام؛زارع،راضيه. فراتحليل جامع رابطه هوش هيجاني با سلامت روان. مجله پژوهش در سلامت روانشناختی.۱۳۹۳ .
 • جمالي پاقلعه،سميه؛ عابدي، احمد؛ فرامرزي، سالار؛ آقايي، الهام . فراتحليل اثربخشي داروی متيل فنديت بر کاهش نشانه هاي اختلال کمبود توجه بيش فعالي.مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، ۱۳۹۱.
 • عابدي، احمد؛جمالي پاقلعه، سميه؛فرامرزي، سالار؛ آقايي، الهام؛ بهروز، منير. فراتحليل جامع مداخلات رايج اختلال ADHD . روانشناسی معاصر. ۱۳۹۳.
 • آقائی، الهام؛کلانتری، مهرداد؛عابدی،احمد.جمالی پاقلعه،سمیه. فراتحلیل مداخلات روانشناختی بر نشانه های استرس پس از سانحه در کودکان و نوجوانان،روانشناسی معاصر(ویژه نامه) ۱۳۸۹.
 • آقائی،الهام؛عابدی،احمد؛جمالی پاقلعه،سمیه. فراتحليل اثربخشي مداخلات شناختي- رفتاري بر كاهش اضطراب امتحان . مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران.۱۳۹۱.
 • زارع،راضیه؛آقائی، الهام؛ کلانتری، مهرداد؛دهستانی بافقی،محدثه.جهت گیری مذهبی درونی ، بیرونی و کیفیت زندگی دانشجویان. روانشناسی معاصر(ویژه نامه).۱۳۸۹.
 • جمالی پاقلعه، سمیه؛عابدی، احمد؛ آقائی، الهام. فراتحليل اثربخشي مداخلات روانشناختي بر ميزان نشانه هاي اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي. فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی. ۱۳۹۰.
 • آقائی،الهام؛عابدی،احمد؛جمالی پاقلعه،سمیه. فراتحليل اثربخشي مداخلات شناختي- رفتاري بر كاهش افسردگی. مجله دانشور رفتار. ۱۳۹۱
 • آقائی،الهام؛ جمالی پاقلعه،سمیه ؛ عابدی، احمد. فراتحليل اثربخشي درمانهاي دارويي بر ميزان نشانه هاي افسردگي. مجله علمي-پژوهشي جنتاشاپير ، ۱۳۹۱.
 • جمالي، سميه؛ عابدي، احمد؛ جديدي، فيقان؛ زيور جمالي، مهناز ؛آقائي، الهام. بررسي ويژگي هاي روانسنجي مقياس يادگيري اجتماعي-هيجاني دانش آموزان پسر پايه هاي سوم و چهارم شهر اصفهان. فصلنامه اندازه گیری تربیتی.۱۳۹۲.
 • – آقائی، الهام؛ کلانتری، مهرداد ، جمالي پاقلعه، سميه. آموزش رفتاري مادران بر مشكلات هيجاني -رفتاري كودكان پيش دبستاني محروم از پدر. مجله اصول بهداشت رواني.
 • آقائی،الهام؛ جمالی پاقلعه،سمیه ؛ عابدی، احمد، مرتضوی، مهناز. فراتحلیل اثربخشی درمان های روانشناختی و دارویی بر افسردگی. مجله مطالعات بالینی دانشگاه علامه طباطبایی.۱۳۹۱.
 • آقائی،الهام؛ بختیاری، آزاده و سمیه جمالی. اثربخشی درمان مدیریت استرس بر افسردگی و فشار خون زنان مبتلا به فشار خون .مجله علمی پژوهشی روان شناسی سلامت.۱۳۹۲
 • آقائی،الهام؛ جمالی پاقلعه،سمیه. فراتحلیل اثربخشی درمان های مبتنی بر مذهب و معنویت بر میزان افسردگی.دومین کنگره علوم انسانی اسلامی. ۱۳۹۲
 • رضایی جمالویی، حسن؛ حسنی، جعفر ؛ طاهری، مهدی ؛ آقائی، الهام. رابطه پنج عاملی شخصیت و عاطفه منفی با تعارض کار-خانواده در معلمان. قصلنامه علمی-پژوهشی خانواده. ۱۳۹۳.
 • مرتضوی ،مهناز ؛ فاتحی زاده، مریم ؛ جزایری ،رضوان السادات ؛ اعتمادی ،عذرا ؛ آقائی ،الهام ؛ امامی نیا ؛سعیده.مقایسه اختلالات شخصیت در سه خوشه A,B,c در مردان همسرآزار و عادی شهر یزد.فصلنامه دانش انتظامی،۱۳۹۳.
 • آقائی،الهام. فرانگرشی بر آزادی درمانی و فراشناخت درمانی. فصلنامه تازه های روان درمانی.۱۳۹۳.
 • Ahmadpanah, M; Paghale, SJ; Bakhtyari, A; Kaikhavani, K; Aghaei ,E; Nazaribadie, M;Holsboer-Trachsler E, Brand .Effects of psychotherapy in combination with pharmacotherapy, when compared to pharmacotherapy only on blood pressure, depression and anxiety in female patients with hypertension. Journal of Health
 • Tavakoli ,Mojtaba; Aghaie, Elham; Shomeil Shushtari ,Sahar; Aghaei, Azam; Kuhi ,Amene;

Mahmoodi Bakhtiari, Behruz.Comparative of physical complaints, depression and OCD in people with hearing impaired and normal people in Ahwaz “Iran” Psychology and Behavioral Sciences;2014.

 • shomeil shushtari,Sahar; tavakoli ,mojtaba; aghaei, elham ; aghaei, azam ; kuhi ,amene;behruz mahmudi-bakhtiari. comparative evalution of mental dissociation,phobia,anxiety and aggression in people with hearing impaired and those with normal hearing ahvaz iran.Asian journal of Applied sciences.2015.

کتاب

۱- احمدپناه؛ نظری بدیع، مرضیه؛ آقائی، الهام.صد پرسش و پاسخ درباره اختلال پانیک. همدان:  انتشارات دانشگاه علوم پزشکی همدان۱۳۹۱.

۲- مهرداد کلانتری،راضیه فتاحی ، الهام آقائی. سوگ در کودکان و نوجوانان.تهران:  انتشارات ارجمند.۱۳۹۴.

الهام آقائی