تحصیلات
 • ۱۳۹۵           دانشجوي دکتري روانشناسی سلامت دانشگاه تهران

موضوع رساله: مطالعه سازگاری روانشناختی با بیماری سرطان پستان

 • ۱۳۹۱           کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طبابایی

موضوع پايان‌نامه: تعیین میزان اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر اساس برنامه سازمان جهانی بهداشت بر رضایت شغلی کارکنان واحد مرکزی ایران خودرو

 • ۱۳۸۸           کارشناسي روانشناسی دانشگاه پیام نور
 • ۱۳۸۱           ديپلم علوم تجربي
مشاغل
 • از ۱۳۸۹                  ارائه­ ی خدمات روانشناختی خانه­ های سلامت زنجان  و شادمهر
 • از ۱۳۹۳                    ارائه ­ی خدمات روانشناختی  کلینیک سلامت روان دانشگاه تهران
 • از ۱۳۹۵                    ارائه­ ی خدمات روانشناختی  گروه آتيه درخشان ذهن
طرح‌های پژوهشی
 1. عدیلی، دنا؛ بررسی رابطه تمایزیافتگی و سلامت عمومی در دانش آموزان دختر و پسر مقطع تحصیلی سوم دبیرستان منطقه ۵ تهران. ۱۳۸۹.
 2. حاتمی، جواد؛عدیلی، دنا؛ کاربست علوم شناختی در نهادهای نظامی. تهران.۱۳۹۰.
 3. یونسی، جلیل ؛ عدیلی، دنا. تدوین مدل کاربردی به منظور تبیین عوامل مؤثر در پیشگیری مصرف مواد مخدر و روانگردان­ها در بین دانشجویان کشور. تهران، ۱۳۹۱.
انتشارات
 1. Adili, Dena. Study of Differentiation of Self and General Health in High School Students. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences.
 2. عدیلی، دنا؛ ارزیابی اثربخشی برنامۀ اوقات فراغت در سلامت کودکان و نوجوانان. مجله علمی- پژوهشی همای سلامت. ۳۷، ۱۳۸۹.
 3. عدیلی، دنا؛ نوروسایکولوژی تصمیم گیری. رویش روانشناسی، در دست چاپ.
 4. عدیلی، دنا؛ سهرابی. تعیین میزان اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر اساس برنامه سازمان جهانی بهداشت بر رضایت شغلی کارکنان واحد مرکزی ایران خودرو. فصلنامه برخط دانش روانشناختي، در حال داوری.
 5. عدیلی، دنا؛ بهرامی، احسان. مطالعۀ کیفی ادراک سالمند ایرانی از خطر ابتلا به بیماری آلزایمر.مجله روانشناسی سلامت. در حال داوری.
تدریس

۱۳۹۲-۱۳۹۵  روش پژوهش. کارشناسی روانشناسی. تهران. روانشناسی.

سخنرانی و کارگاه
 • سال۱۳۹۰      آموزش مهارتهای ارتباطی. کارکنان نمایندگی مرکزی ایران خودرو. تهران (۱۶/۰۶/۱۳۹۰).
 • سال۱۳۹۲      آموزش تفسیر نقاشی کودک. دانشگاه تهران. دانشکده روانشتاسی(۱۴/۰۲/۱۳۹۲).
 • سال۱۳۹۳      کارگاه: شخصیت شناسی. دانشگاه تهران. دانشکده روانشناسی(۱۵/۰۱۱/۱۳۹۳).
 • سال۱۳۹۴-۱۳۹۵        مدیریت هیجانات. دانشگاه تهران.
 • سال۱۳۹۴-۱۳۹۵        مهارت های زندگی. دانشگاه تهران.
 • سال۱۳۹۵      آزمون MMPI. دانشگاه تهران. دانشکده روانشناسی (۲۳/۰۵/۱۳۹۵).
 • سال۱۳۹۵      آزمون ترسیم نقاشی. دانشگاه تهران. دانشکده روانشناسی (۰۵/۰۶/۱۳۹۵).
 • سال۱۳۹۵      مصاحبه انگیزشی. دانشگاه روانشناسی. دانشکده تهران (۱۶/۰۲/۱۳۹۵).
 • سال ۱۳۹۵ مدیریت استرس . شرکت آرایشی بهداشتی یونیلیور

دنا عدیلی