تحصیلات
 • ۱۳۹۱ تا کنون       دانشجوي دکتري روان شناسی بالینی دانشگاه شاهد
 • ۱۳۸۱                   کارشناسي ارشد روان­شناسی دانشگاه تربیت مدرس

موضوع پايان‌نامه: بررسی فعالیت سیستمهای مغزی – رفتاری و درونگردی – برونگردی در زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید

 • ۱۳۷۷                   کارشناسي روان شناسی عمومی دانشگاه تهران
 • ۱۳۷۳                   ديپلم ریاضی
فعالیت‌های اجرایی
 • ۱۳۹۵ تا کنون      روان شناس مرکز مشاوره آرمانا از تیرماه ۹۵
 • ۱۳۹۳ تا کنون      روان شناس کلینیک خانواده گروه آتیه درخشان ذهن
 • ۱۳۹۴                روان شناس مرکز مشاوره دانشگاه شاهد
 • ۱۳۹۱ تا کنون      روان شناس مرکز مشاوره موج مثبت
 • ۱۳۸۹- ۱۳۹۳      روان شناس و مشاور کلینیک تخصصی فاطمه الزهرا (س) وابسته به سپاه پاسداران
 • ۱۳۸۵- ۱۳۹۱      مشاور  راهنمایی؛ دبیرستان و پیش دانشگاهی،آموزش و پرورش منطقه ۱
 • ۱۳۸۸                مشاور خانه سلامت شهرداری منطقه ۳
 • ۱۳۸۷                 تدریس روان شناسی سوم دبیرستان ، آموزش و پرورش منطقه ۱
 • ۱۳۸۳- ۱۳۸۵       مدیر مهد کودک قرآنی وابسته به موسسه مهد قرآن
 • ۱۳۸۱- ۱۳۸۲       کارشناس فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • ۱۳۸۰                  تدریس مهارتهای زندگی؛‌آموزش و پرورش منطقه ۳
انتشارات
 1. فروزش یکتا، فاطمه ؛ آزاد فلاح ،پرویز ؛ نجفی زاده ،سید رضا .میزان فعالیت نظامهای مغزی – رفتاری و درونگردی – برونگردی در زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید، فصلنامه انجمن ایرانی روان شناسی، شماره ۲۴. ۱۳۸۱.
 2. عزیزی ،لیلا ؛ فروزش یکتا، فاطمه ؛ مقبولی ،مینا ؛ رضا پور، حسین. بررسی رابطه تصویر بدنی با حرمت خود و افسردگی در افراد چاق. مجله علوم روانشناختی. شماره ۳۷. ۱۳۹۰.
 3. کیانی، ژاله ؛ فروزش یکتا ،فاطمه ؛ عزیزی ،لیلا. جهت گیری دینی و جهت گیری پرسشگری دانشجویان دانشگاه امیر کبیر.فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. شماره ۶۵ . ۱۳۹۱.
تدریس

۱۳۹۳           تاریخچه و مکاتب روان شناسی، مقطع کارشناسی، رشته روان شناسی بالینی، دانشگاه شاهد.

۱۳۹۴           نگرش ها و سنجش آن ، مقطع کارشناسی، رشته روان شناسی بالینی، دانشگاه شاهد.

سخنرانی و کارگاه

۱۳۹۴           کارگاه: مهارتهای ازدواج موفق با تاکید بر مشاوره پیش از ازدواج، کلینیک خانواده آتیه

فاطمه فروزش یکتا