تحصیلات
 • ۱۳۹۳          کارشناسي ارشد روان­شناسی کودکان استثنایی دانشگاه تهران

موضوع رساله: مقایسۀ رضامندی زوجیت و حمایت اجتماعی ادراک­شده میان والدین خویشاوند و                              غیرخویشاوند دانش­آموزان استثنایی و عادی

 • ۱۳۸۹          کارشناسي روان­شناسی کودکان استثنایی دانشگاه آزاد

موضوع پايان‌نامه: بررسی تفاوت درک از هیجان خود و دیگران بین دانشجویان عادی و ناشنوا

 • ۱۳۸۵          ديپلم علوم انسانی
فعالیت های اجرایی

۱۳۹۵                      داوری مجله علمی-تخصصی پژوهش ملل

طرح های پژوهشی
 1. مهاجرانی، محمد؛ احمدی، خدابخش. تدوین مبانی نظری و پروتکل مربوط به رشد پس از ضربه (PTG). دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، ۱۳۹۳.
انتشارات
 1. مهاجرانی، محمد؛ اثربخشی مداخلات حسی-حرکتی بر افزایش دامنه توجه دانش­آموزان با ناتوانی­های یادگیری
 2. مهاجرانی، محمد؛ اثربخشی اتاق تاریک بر دامنه توجه کودکان دچار نارسایی توجه
 3. مهاجرانی، محمد؛ اثربخشی تمرین بازداری شناختی بر انعطاف­پذیری ذهنی دانش­آموزان با ناتوانی یادگیری
 4. مهاجرانی، محمد؛ ساخت و اعتباریابی آزمون بازداری شناختی (CIT)
 5. مهاجرانی، محمد؛ مقایسۀ کارکردهای اجرایی در دانش آموزان با آسیب شنوایی و عادی
 6. مهاجرانی، محمد؛ رابطه دلبستگی به خدا و حمایت اجتماعی ادراک­شده با رشد پس از آسیب در مادران کودکان با کم توانی جسمی
 7. مهاجرانی، محمد؛ مقایسۀ رضایت زناشویی والدین بر اساس ویژگی و نوع ناتوانی فرزندان
 8. مهاجرانی، محمد؛ مقایسۀ رضایت زناشویی و حمایت اجتماعی ادراک­شده در میان والدین خویشاوند و غیرخویشاوند دانش آموزان استثنایی و عادی
سخنرانی و کارگاه ها
 • ۱۳۸۷ کارگاه :آموزشی ارتباط چهره به چهره
 • ۱۳۹۱ کارگاه :آموزشی زندگی به توان ۲
 • ۱۳۹۲ کارگاه: آموزشی مهارت زندگی سالم
 • ۱۳۹۳ کارگاه: آموزشی بازی درمانی
 • ۱۳۹۴ کارگاه :سبب­شناسی، ارزیابی، درمان­های روانشناختی اختلال ADHD

محمد مهاجرانی