تحصیلات

۱۳۹۴           دانشجوي دکتري : روان شناسی سلامت دانشگاه : تهران

موضوع رساله: مشخص نیست

۱۳۹۳           کارشناسي ارشد : روان شناسی بالینی دانشگاه : تهران

موضوع پايان‌نامه: اثربخشی برنامه تقویت دلبستگی ایمن مبتنی بر ذهنی سازی بر استرس مادران، مشکلات رفتاری کودکان و رابطه والدین با کودک

۱۳۸۸           کارشناسي : روان شناسی عمومی دانشگاه : پیام نور قم

۱۳۷۹           ديپلم : ادبیات و علوم انسانی

مشاغل

از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۰ مربی کودکان اتسیم در مدرسه کودکان استثنایی

از سال ۱۳۹۴ تا کنون درمانگر مرکز مشاروه بلاغ (قم)

از سال ۱۳۹۴ تا کنون ارزیاب تشخیص در کمیسون پزشکی گروه آتیه

از سال ۱۳۹۴ درمانگر رابطه والدین و کودکان در دو کلینیک رفتاری ـ هیجانی و خانواده

از سال ۱۳۹۶ تا کنون درمانگر کلینیک روان شناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

تدریس

سال              آسیب شناسی روانی پشرفته، دانشگاه تهران، مقطع ارشد (در قالب دستیاری دکتر رستمی) نیم سال اول ۹۵-۹۶

سال              مصاحبه و تشخصی بالینی، دانشگاه تهران، مقطع ارشد (در قالب دستیاری دکتر رستمی) نیم سال دوم ۹۵-۹۶

سال             تدریس رویکرد ذهنی سازی و اصول فرزندپروری، دانشگاه تهران، مقطع ارشد (در قالب واحد کارورزی) نیم سال دوم ۹۵-۹۶

سخنرانی و کارگاه

سال              ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ برگزاری بیش از ۲۰ کارگاه بهبود رابطه والدین با کودک در کلینیک رفتاری ـ هیجانی و کلینیک مشاوره بلاغ (قم)

سال              ۱۳۹۶ برگزاری دو کارگاه آموزش مربی والدین برای دانشجویان ارشد و دکتری

ولاء موسوی