افروز امیراسدی

درمانگر
دكترای روانشناسی تربيتی

رزومه

زينب فرامرزی

درمانگر
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

رزومه

محمد برزگری

مدير کلینیک نوجوان و بلوغ
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

رزومه


مهری مهرمنش

درمانگر
کارشناسی ارشد روانشناسی

رزومه

مرجان سلطانی پناه

درمانگر
دانشجوي دکتري روانشناسی کودکان استثنایی

رزومه

الهه خانیکی

رواندرمانگر
کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی

رزومه


سیده زهرا حسینی

درمانگر
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

رزومه

ساره تاج دین

درمانگر
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

رزومه

مونا فرجاد

رواندرمانگر
کارشناسی روانشناسی بالینی

رزومه


معصومه درویشی لرد

ارزیاب
دانشجوي دکتري روانشناسی سلامت دانشگاه تهران

رزومه

فریده رمضانی

ارزیاب
دانشجوي دکتري روانشناسی سلامت دانشگاه تهران

رزومه

فاطمه قلی پور

روانپزشک
متخصص روانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

رزومه


عطیه متقی

ارزیاب
دانشجوي دکتري روانشناسی سلامت دانشگاه تهران

رزومه

لیلا رفیعی

ارزیاب
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

رزومه