مرضيه نوروزپور

درمانگر
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

رزومه

زينب فرامرزی

درمانگر
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

رزومه

محمد برزگری

مدير کلینیک نوجوان و بلوغ
کارشناسی روانشناسی بالینی

رزومه


نسيم موسوی

درمانگر
دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی

رزومه

الهه خانيكی

درمانگر
کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی

رزومه

دلارام جمعیان

درمانگر

رزومه