تحصیلات
 • ۱۳۹۳          کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

موضوع پايان‌نامه: تاثیر درمان پیشگیری از بازگشت بر اساس به هوشیاری بر کاهش سطح ولع مصرف مواد مت آمفتامین

 • ۱۳۸۸          کارشناسي روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • ۱۳۸۲          ديپلم ریاضی و فیزیک
فعالیت‌های اجرایی
 • از ۱۳۹۲ نویسنده مقالات بهوشیاری و اعتیاد در فصلنامه طب اعتیاد
 • پژوهشگر در پژوهشکده شناختی (ICSS)
مشاغل
 • از ۱۳۹۵                  روانشناس نوجوان در کلینیک آتیه
 • از ۱۳۹۴                  روانشناس و گروه درمانگر بهوشیاری در کلینیک پلاک اول
 • ۱۳۹۰-۱۳۹۲           روانشناس اعتیاد در مرکز بازتوانی پیروان همت
طرح های پژوهشی
 1. فرامرزی شهپر، زینب؛اختیاری، حامد. درمان پیشگیری از بازگشت بر اساس به هوشیاری بر کاهش سطح ولع مصرف مواد مت آمفتامین. مرکز بازتوانی بانوان چیتگر، ۱۳۹۱.
انتشارات

مقاله

 1. فرامرزی شهپر، زینب . ذهن آگاهی و رفتارهای اعتیادی، فصلنامه ی پارسی طب اعتیاد، دوره اول، شماره سوم.۱۳۹۲
 2. فرامرزی شهپر، زینب . ذهن آگاهی و درمان، فصلنامه ی پارسی طب اعتیاد، دوره اول، شماره چهارم.۱۳۹۲
 3. فرامرزی شهپر، زینب . ذهن آگاهی؛ راهی برای مدیریت هیجانات و احساسات. فصلنامه ی پارسی طب اعتیاد، دوره دوم، شماره پنجم.۱۳۹۳
 4. فرامرزی شهپر، زینب. پیشگیری از بازگشت بر اساس ذهن آگاهی و درمان مت آمفتامین، دوره دوم، شماره ششم.۱۳۹۳
 5. فرامرزی شهپر، زینب . مروری بر مداخلات ذهن آگاهی؛ فرصت هایی ارزشمند در بیماری اعتیاد، فصلنامه ی پارسی طب اعتیاد، دوره دوم، شماره ی هفتم.۱۳۹۳
 6. فرامرزی شهپر، زینب . آگاهی، احساس و پذیرشٰ؛ درمان پیشگیری از بازگشت بر اساس ذهن آگاهی. فصلنامه ی پارسی طب اعتیاد، دوره دوم، شماره هشتم.۱۳۹۴
 7. فرامرزی شهپر، زینب . ذهن آگاهی و پیشگیری؛ چگونه می توان از موقعیت های پر خطر بدون فرار کردن از آن ها جان سالم به در برد؟. فصلنامه ی پارسی طب اعتیاد، دوره سوم، شماره نهم.۱۳۹۴
 8. فرامرزی شهپر، زینب . سوار شدن بر موج وسوسه؛ تکنیکی بر اساس به هوشیاری. فصلنامه ی پارسی طب اعتیاد، دوره سوم، شماره ی دهم و یازدهم. ۱۳۹۴
 9. فرامرزی شهپر، زینب . بهوشیاری و مغز ما. فصلنامه ی پارسی طب اعتیاد، دوره چهارم، شماره ی سیزدهم و چهاردهم.۱۳۹۵
سخنرانی و کارگاه
 • سخنرانی در نشست های ماهانه روانشناسان اعتیاد
 • سخنران سمینار فکر درگیر یا ذهن آرام
 • برگزاری دوره های درمان اضطراب بر اساس بهوشیاری
 • برگزاری دوره پیشگیری از بازگشت بر اساس بهوشیاری
 • برگزاری کارگاه های مهارت های زندگی و فرزندپروری بر اساس بهوشیاری

زینب فرامرزی