تحصیلات

۱۳۹۵   کارشناسي ارشد روان شناسی بالینی . دانشگاه تهران

موضوع پايان‌نامه: نقش واسطه‌ای عواطف مثبت و منفی و دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین سبک های دلبستگی و مشکلات زناشویی

۱۳۸۴   کارشناسي زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه اراک

۱۳۸۳   ديپلم علوم تجربي.

مشاغل

از ۱۳۹۵             روان درمانگر بیوفیدبک و نوروفیدبک کلینیک اضطراب آتیه درخشان ذهن

انتشارات
  1. تاج دین، ساره؛ رستمی، رضا. عنوان کتاب اثرات اختلال بیش فعالی -نقص توجه بزرگسالی بر زندگی مشترک.            شهر انتشاراتی: انتشارات ارجمند، در مرحله ویرایش
سخنرانی و کارگاه

۱۳۹۵    کارگاه: اصول و مبانی رفتار درمانی شناختی. دکتر حسن حمیدپور. انجمن روان شناسی ایران.

۱۳۹۵     کارگاه :بیوفیدبک. لاله سهرابی. کلینیک آتیه درخشان ذهن.

۱۳۹۵     کارگاه :نوروفیدبک   SCP. دکتر کریستین مایر و دکتر رضا رستمی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز.

۱۳۹۵     کارگاه: tDCSدکتر کریستین مایر و دکتر رضا رستمی. آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

۱۳۹۵     کارگاه: rTMSدکتر رضا رستمی و دکتر کاظمی . آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

۱۳۹۵     کارگاه:  SRE کلینیک آتیه درخشان ذهن

۱۳۹۳     کارگاه : مبانی نوروفیدبک دکتر کریمی.دانشگاه تهران.دانشکده روانشناسی.

ساره تاج دین