اكرم حسنی

درمانگر
دانشجوی دکتری روان شناسی کودکان استثنایی

رزومه

عباس شيخ محمدی

معاون کلینیک يادگيری و شناخت
دانشجوی دکتری روانشناسی کودکان استثنایی

رزومه

مهديه سادات ميرمحمد

مدیر کلینیک يادگيری و شناخت
دانشجوی دکتری روانشناسی شناختی

رزومه


ساغر وثوق

نوروتراپیست
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی خانواده

رزومه

سارا شیرازی

نوروتراپیست
کارشناسي ارشد عمومی

رزومه

فائقه شمس

درمانگر
کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی

رزومه


صوفی مرادی

درمانگر
دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی

رزومه

محمد مهاجرانی

درمانگر
کارشناسی ارشد روان­شناسی کودکان استثنایی

رزومه

نصرا… ویسی

درمانگر
دانشجوي دکتری روانشناسی و آموزش کودکان و نوجوانان استثنایی

رزومه


هدی لاله

درمانگر
کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

رزومه

شیرین عبدالهی

درمانگر
کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی

رزومه