اكرم حسنی

درمانگر
دانشجوی دکتری روان شناسی کودکان استثنایی

رزومه

مهديه سادات ميرمحمد

معاون کلینیک يادگيری و شناخت
دانشجوی دکتری روانشناسی شناختی

رزومه

فاطمه غلامعلی نژاد

مدير کلینیک يادگيری و شناخت
دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی

رزومه


سپيده شبان

رواندرمانگر
دکتری مشاوره دانشگاه پوترا

رزومه

نصرا… ویسی

درمانگر
دانشجوي دکتری روانشناسی و آموزش کودکان و نوجوانان استثنایی

رزومه

فائقه شمس

درمانگر
کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی

رزومه


متين قنبرزاده

درمانگر
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

رزومه

محمد مهاجرانی

درمانگر
کارشناسی ارشد روان­شناسی کودکان استثنایی

رزومه

جميل منصوری

درمانگر
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

رزومه


عباس شيخ محمدی

درمانگر
دانشجوی دکتری روانشناسی کودکان استثنایی

رزومه

صوفی مرادی

درمانگر
دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی

رزومه

فهيمه بهاری

درمانگر
کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه

رزومه


ساغر وثوق

درمانگر
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی خانواده

رزومه