تحصیلات
 • ۱۳۹۳          دانشجوي دکتري روان شناسی کودکان استثنایی   دانشگاه: علامه طباطبایی
 • ۱۳۸۹          کارشناسي ارشد روان شناسی کودکان استثنایی   دانشگاه :علامه طباطبایی
 • ۱۳۸۳          کارشناسي علوم تربیتی دانشگاه :علامه طباطبایی
 • ۱۳۷۹          ديپلم علوم انسانی
مشاغل
 • از ۱۳۸۳                   معلم کودکان استثنایی-درمانگر اختلالات یادگیری
 • ۱۳۹۱                      معلم کودکان عادی
 • ۱۳۹۲                     مشاور دبستان
انتشارات
 1. e realations between Forgiveness Marital Satisfaction and Mental Health between of Children with Mental Retardation and Mothers of Nodisable children .
 2. . The Relations between Forgiveness, Marital Satisfaction, and Mental Health between
 3. Mothers of Children with Mental Retardation and Mothers of Nondisabled Children
 4. اثربخشی آموزش بخشش درمانی بر رضایت زناشویی مادران و پذیرش کودکان کم توان ذهنی
تدریس

از۱۳۸۳        معلم کودکان استثنایی و دیر آموز .

سخنرانی و کارگاه

از۱۳۹۳        کارگاه: اختلال یادگیری ویژه در مرکز آتیه و موسسه موتلفه اسلامی

اکرم حسنی