تحصیلات
  • ۱۳۹۵          کارشناسي ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه تهران

موضوع پايان‌نامه: بررسی نقش واسطه­ای استحکام من در رابطه بین سبک­های دلبستگی و بهوشیاری

  • ۱۳۹۴          کارشناسي روانشناسی بالینی دانشگاه تهران
  • ۱۳۸۸          ديپلم علوم تجربي
فعالیت های اجرایی
  • ۱۳۹۳     همکاری در طرح بررسی جامع حافظه در دوران بزرگسالی دانشگاه تهران
  • ۱۳۹۵     همکاری در طراحی خط درمان نقص­توجه-بیش­فعالی/تکانشگری بزرگسالی مرکز جامع اعصاب و روان آتیه درخشان ذهن
مشاغل

۱۳۹۵   درمانگر نوروفیدبک مرکز جامع اعصاب و روان آتیه درخشان ذهن

انتشارات
  1. Amirbeigi, Mahmud., Akbarzadeh, Sara., Mansouri, Jamil., Gharibi, Hamidreza(2016). Effect of conscious and unconscious death thought on goal orientations, Mediterranean center of social and educational research, Italy.
  2. Amirbeigi, Mahmud., Akbarzadeh, Sara., Mansouri, Jamil., Gharibi, Hamidreza(2016). Effect of combination mortality salience interventions on self-esteem regarding to time interval consideration, Mediterranean center of social and educational research, Italy.
کارگاه ها
  • ۱۳۹۵     کارگاه:تحلیل سیگنال­های مغزی. خانم دکتر خرّمی. دانشگاه تهران. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
  • ۱۳۹۲     کارگاه:تشخیص و درمان انحرافات جنسی. دکتر آرش رمضانی. دانشگاه تهران. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

جمیل منصوری