تحصیلات
  • ۱۳۹۵          کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی خانواده دانشگاه شهید بهشتی

موضوع پايان‌نامه: تاثیر درمان پذیرش و تعهد بر میزان اضطراب کودکان عضو خانواده های پرخطر

  • ۱۳۹۱          کارشناسي روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبایی
  • ۱۳۸۷          ديپلم علوم انسانی
فعالیت های اجرایی

از ۱۳۹۰      روانشناس– موسسه حمایت از کودکان کار کوشا- تهران

مشاغل

از ۱۳۹۳       نوروتراپیست گروه آتيه درخشان ذهن

کارگاه ها
  • ۱۳۹۵     کارگاه نوروفیدبک . دانشگاه تهران و کلینیک آتیه درخشان ذهن.مرکز ملی نقشه برداری مغز
  • ۱۳۹۵      کارگاه: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد. کلینیک طرحی نو . دکتر مژگان صلواتی
  • ۱۳۹۳        کارگاه :روانشناسی بالینی کودک و نوجوان. دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند. دانشکده روانشناسی
  • ۱۳۹۳        کارگاه: نوروفیدبک. دانشگاه علوم بهزیستی. دانشکده توانبخشی.
  • ۱۳۹۳       کارگاه مداخلات روانشناختی کودکان طلاق.دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده روانشناسی
  • ۱۳۹۱       کارگاه: گروه درمانی کنترل خشم. دانشگاه الزهرا. دانشکده روانشناسی و علوم تربیت

ساغر وثوق