تحصیلات
 • ۱۳۹۴          دکتري مشاوره دانشگاه پوترا

موضوع رساله: اثر بخشی آموزش والدین همراه با آموزش معلم روی نشانه های کودکان دارای اختلال بیش فعالی کمبود توجه

 • ۱۳۸۴          کارشناسي ارشد مشاوره تحصیلی دانشگاه علامه طباطبایی

موضوع پايان‌نامه: اثر بخشی آموزش والدین با رویکرد آدلری بر عملکرد خانواده و نشانه های کودکان دارای اختلال بیش فعالی کمبود توجه

 • ۱۳۸۲          کارشناسي روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی
 • ۱۳۷۸          ديپلم علوم تجربي
مشاغل
 • از ۱۳۸۳                   مشاوره و رواندرمانی و کاردرمانی با کودکان و نوجوانان در مرکز روزبه
 • از ۱۳۹۱                   مشاوره و رواندرمانی با کودک و نوجوان در مرکز آتیه
 • از ۱۳۹۴                  مشاوره و رواندرمانی در سازمان مپنا
انتشارات

مقالات پذیرفته شده

 1. Shaban, S., Maznah, B., Sidek, M. N., Wan Marzuki, W. J. (2014). School-based multi-component intervention. Symptoms of Iranian ADHD childrenAsian Social Science, 11 (4)
 2. Salehi, S., Gahnbari, S, Shaban, S, Pooravari, M. (2014). Peer rejection among children with conduct disorder: cognitive-behavioural therapy and

behaviour parent training. Arts and social journal, 5:2

در نشریات

 1. Shaban, S., Maznah., B., Sidek, M. N., Wan Marzuki, W. J. (2015).

Behavioral parent training and teacher intervention: Symptoms of inattention,

Hyperactivity/ impulsivity in Iranian ADHD children. Canadian Journal of

behavioral science

 1. Shaban, S., Tabrizi, M., Salehi, S., (In Press). Family function and ADHD

symptoms, The impacts of behavioral parent training and structural family

therapy on Iranian families. Journal of child and family studies. Journal of child

and family therapy.

ارایه در کنفرانس

 1. Shaban, S., Tabrizi, M. (2011). Cognitive parent training for attention deficit

               hyperactivity disorder. The effect on family functioning and symptoms

               severity. Fourth International Conference of Cognitive Science.

 1. Shaban, S., Tabrizi, M. (2011). Elementary school students with ADHD: Two

             perceptions toward problem solving. Fourth International Conference of

             Cognitive Science.

سخنرانی و کارگاه
 • ۱۳۹۵          کارگاه: عزت نفس (سازمان مپنا, چندین مدرسه و مهدکودک در تهران)
 • ۱۳۹۵           کارگاه: هوش هیجانی (سازمان مپنا, چندین مدرسه و مهد کودک در تهران)
 • ۱۳۹۵-۱۳۹۴ کارگاه زوج درمانی (سازمان مپنا)
 • ۱۳۹۵-۱۳۹۴ مجموعه کارگاههای تربیت فرزند (چندین مهد کودک (مهد لاوان, فرایان و…. در استان تهران)
 • ۱۳۹۵-۱۳۹۱ مجموعه کارگاههای بیش فعالی , اختلالات یادگیری, فرزند پروری ( مرکز روزبه)
 • ۱۳۹۵-۱۳۹۴ مجموعه کارگاههای آموزش خانواده (دبیرستان نرجس)
 • ۱۳۹۳-۱۳۹۲ سخنراني: جلسات آموزش معلم (مجتمع آموزشی مهدوی)
 • ۱۳۹۲           سخنرانی تربیت فرزند برای کودکان اوتیسم (مرکز اوتیسم)
 • ۱۳۹۵-۱۳۹۲ سخنرانی پیرامون رفتار درمانی و فرزندپروری برای همه مقاطع در چندین مدرسه در تهران
 • ۱۳۸۸-۱۳۹۱ سخنرانی و مجموعه کارگاههای بازی درمانی , آموزش معلم و فرزند پروری برای کودکان چینی با اختلال بیش فعالی کمبود تمرکز در کشور مالزی

سپیده شبان