تحصیلات

از ۱۳۹۱        دانشجوي دکتري روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

موضوع رساله: شناسایی فراوانی و الگوی رویدادهای تروماتیک و تجارب تجزیه ای درجمعیت شهر تهران و تعیین اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و افشای هیجانی – نوشتاری در کاهش علائم ناشی از تجارب تروماتیک

۱۳۹۱           کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی بهزيستی و توانبخشی تهران

موضوع پايان‌نامه: نقش حضور ذهن، ابعاد سرشت – منش شخصیت در سبک های هویتی

۱۳۸۹           کارشناسي روانشناسی بالینی دانشگاه تربیت معلم تهران

موضوع پايان‌نامه: رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه، سبک های دلبستگی و شادکامی

۱۳۸۵           ديپلم علوم تجربي

فعالیت های اجرائی

۱۳۹۱ – ۱۳۹۴            عضو اصلی شورای گروه تخصصی درمان های شناختی – رفتاری انجمن روانشناسی ایران

مشاغل

از ۱۳۹۲                    درمانگر مرکز مشاوره و روانشناسی دانشگاه شهیدرجایی تهران

۹۳-۱۳۹۱                  درمانگر بیمارستان طالقانی؛ تحت سوپرویژن

۹۵-۱۳۹۴                  درمانگر؛ درمان و آموزش کودکان و والدین (مراکز بهداشت درکه، دربند)

۱۳۹۵                       اینترن بخش روانپزشکی بیمارستان طالقانی

۹۰-۱۳۸۹                   مصاحبه تشخیصی با بیماران سایکوتیک مرکز روانپزشکی رازی تهران (امین آباد)؛ تحت سوپرویژن

۱۳۹۰                       درمانگر مرکز درمانی-آموزشی اخوان تهران؛ تحت سوپرویژن

۱۳۹۱                       درمانگر مرکز درمانی- آموزشی سینا (تهران) ؛ تحت سوپرویژن

۱۳۹۱                       درمانگر مرکز درمانی- آموزشی مولوی (تهران) ؛ تحت سوپرویژن

طرح های پژوهشی
  1. مرادی، صوفی؛ دادخواه، اصغر. رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و شادکامی. دانشگاه علوم پزشکی بهزیستی و توانبخشی، ۱۳۹۰.
  2. مرادی، صوفی؛ دادخواه، اصغر. رفتارهای مقابله ای اجتناب و تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری. دانشگاه علوم پزشکی بهزیستی و توانبخشی، ۱۳۹۱.
انتشارات
  • Shaahin Mahmoudzadeh, Parvaneh Mohammadkhani, Behrooz Dolatshahi, Soofi Moradi , “Prediction of Psychological Well-Being Based on Dispositional Mindfulness and Cognitive Emotion Regulation Strategies in Students”. Iranian Journal of Practice in Clinical Psychology, July 2015, Volume 3, Issue 3, pp. 195-202.
تدریس

۱۳۹۲           روش‌های مطالعه و یادگیری. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

۱۳۹۳           روانشناسی عمومی. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

سخنرانی و کارگاه

۱۳۹۴-۱۳۹۵              مدرس کارگاه: فرزندپروری. مراکز بهداشت شمیرانات(مرکز دربند و مرکز درکه).

۱۳۹۴- ۱۳۹۵             مدرس کارگاه: مقابله با اضطراب و افسردگی. مراکز بهداشت شمیرانات(مرکز دربند و مرکز درکه).

۱۳۹۵           مدرس کارگاه: مقابله با خشم. مراکز بهداشت شمیرانات تهران(پرسنل نیروی انتظامی و شهرداری).

۱۳۹۵           مدرس کارگاه: مقابله با اضطراب. دانشگاه شهید رجایی تهران.

۱۳۹۵           مدرس کارگاه: شادمانی و مقابله با افسردگی. دانشگاه شهید رجایی تهران.

۱۳۹۴           مدرس کارگاه: آموزش رویکرد درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT). دانشگاه شهید رجایی تهران.

۱۳۹۳           مدرس کارگاه: آموزش رویکردکاهش استرس مبتنی بر حضورذهن(MBSR). دانشگاه شهید رجایی تهران.

۱۳۹۳           مدرس کارگاه: مهارت های زندگی( مدیریت استرس و خشم). دانشگاه شهید رجایی تهران.

۱۳۹۳           مدرس کارگاه: مهارت های زندگی(حل مساله و تصمیم گیری). دانشگاه شهید رجایی تهران.

۱۳۹۲           مدرس کارگاه: مهارت های زندگی(مدیریت و مقابله با خشم، افسردگی، اضطراب). دانشگاه شهید رجایی تهران.

۱۳۹۲           مدرس کارگاه: آموزش رویکرد حضورذهن(ذهن آگاهی)(MBCT) در درمان چاقی (چهارمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی ایران). دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران.

توانمندی ها

۱۳۸۷           شرکت در کارگاه مشاوره و روانشناسی کودک و نوجوان. دانشگاه خوارزمی تهران(مدرس: دکتر شکوه نوابی نژاد).

۱۳۸۷           شرکت در کارگاه آموزش مهارت های زندگی. دانشگاه خوارزمی تهران(مدرس: دکتر شهرام محمدخانی).

۱۳۹۴           شرکت در کارگاه آموزش طرحواره درمانی. مرکز خدمات روانشناسی آیین مهر(مدرس: دکتر حسن حمیدپور).

۲۰۱۴           شرکت در کارگاه بازتوانی شناختی – روانی اجتماعی ”Psychosocial  and Cognitive Rehabilitation” . Institute for Cognitive Sciences Studies(ICSS).

از ۲۰۱۷        شرکت در دوره تخصصی طرحواره درمانی انجمن بین المللی طرحواره درمانی(ISST). تحت سوپرویژنPaul Kasyanik (رییس کمیته آموزش و پژوهش انجمن طرحواره درمانی جهان) و   Elena Romanova(سوپروایزر بین المللی و استاد ممتاز  انجمن طرحواره درمانی جهان).

صوفی مرادی