تحصیلات

۱۳۹۴           دانشجوي دکتري روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه تهران

(رتبه ۱ کنکور دکتری سازمان سنجش آموزش کشور- ۱۳۹۴)

۱۳۹۲           کارشناسي ارشد روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه تهران

(رتبه ۱ کنکور کارشناسی ارشد سازمان سنجش آموزش کشور – ۱۳۹۰)

موضوع پايان‌نامه: اثربخشی مداخله مبتنی بر کفایت اجتماعی بر بهبود مهارت­ها و افزایش سازگاری دانش­آموزان با ناتوانی­های یادگیری

۱۳۹۰           کارشناسي کودکان استثنایی دانشگاه خوارزمی

۱۳۸۴           ديپلم علوم انسانی- کرج

مشاغل

از ۱۳۹۵                    درمانگر اختلالات یادگیری کلینیک روانشناسی آتیه درخشان ذهن

۱۳۹۵                       درمانگر اختلالات یادگیری مرکز مشاوره تلاش

۱۳۹۵                      درمانگر مرکز خدمات روانشناسی فردای روشن

۱۳۹۵                      درمانگر کودک و نوجوان مرکز مشاوره دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

۱۳۹۰-۱۳۹۲            مشاور تحصیلی موسسه آموزش عالی آزاد اکسین

طرح های پژوهشی
 1. شیخ محمدی، عباس؛ و امید، عباس. پیش­بینی درماندگی روانشناختی و رشد پس از آسیب (PTG) در بیماران مبتلا به سرطان بر اساس ذهن­آگاهی و نشخوارهای فکری. دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۴.
 2. همکاری در طرح تدوین ابزارهای استاندارد سنجش سلامت و کفایت مربیان مهدهای کودک. مجری: دکتر سیامک طهماسبی. سازمان بهزیستی کل کشور، ۱۳۹۵.
 3. همکاری در طرح هنجاریابی پرسشنامه غربالگری اختلالات فراگیر رشد. مجری: دکتر منصوره کریم زاده. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ۱۳۹۴.
انتشارات

مقاله

 1. شیخ محمدی، عباس؛ ارجمندنیا، علی اکبر ؛ حسن زاده، سعید؛ و رضایی میرحصاری، علی (۱۳۹۳). اثربخشی برنامه مبتنی بر شایستگی اجتماعی در افزایش مهارت­های اجتماعی دانش­آموزان دارای ناتوانی­های یادگیری. فصلنامه کودکان استثنایی، ۳ (پیاپی ۵۳)، ۱۹-۳۰.
 2. شیخ محمدی، عباس؛ ارجمندنیا، علی اکبر و حسن زاده، سعید (پذیرش برای چاپ). اثربخشی برنامه مبتنی بر کفایت اجتماعی در کاهش مشکلات رفتاری دانش­آموزان با ناتوانی یادگیری. فصلنامه افراد استثنایی.
 3. شیخ محمدی، عباس؛ رضایی میرحصاری، علی و سلیمانی، سروه (۱۳۹۳). هوش هیجانی مادران و نظریه ذهن در دانش­آموزان با آسیب شنوایی. مجله شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۲۳(۵)، ۸۶-۹۳.
 4. رضایی میرحصاری، علی؛ حسن زاده، سعید؛ غباری بناب، باقر؛ و شیخ محمدی، عباس (۱۳۹۳). رابطه بین نظریه ذهن و همدلی در دانش‌آموزان با آسیب شنوایی و بهنجار. مجله شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۲۳(۵)، ۴۴-۵۱.
 5. رفیع خواه، محسن؛ شیخ محمدی، عباس؛ برهان، اعظم؛ و مهاجرانی، محمد (۱۳۹۳). مقایسه کارکردهای اجرایی در دانش­آموزان با آسیب شنوایی و عادی. فصلنامه توانمند سازی کودکان، ۱۰، ۴۴-۵۲.
 6. شکوهی یکتا، محسن؛ زمانی، نیره؛ پورکریمی، جواد و شیخ محمدی، عباس. تأثیر آموزش برنامه ارتباط بین فردی مربی محور بر توانش حل مساله کودکان پیش دبستانی. مجله علوم روانشناختی، ۵۹، ۳۴۸-۳۶۳.
 7. ارائه مقاله تحت عنوان “رابطه کیفیت دلبستگی و تاب آوری در والدین دارای کودک کم­توان هوشی و عادی”، ششمین کنگره آسیب شناسی خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت ۱۳۹۳
 8. ارائه مقاله تحت عنوان “رابطه رضایت زناشویی و تاب آوری در والدین دارای کودک کم­توان هوشی و عادی”، ششمین کنگره آسیب شناسی خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت ۱۳۹۳
 9. ارائه مقاله تحت عنوان ” اثربخشی برنامه مبتنی بر کفایت اجتماعی در افزایش مهارت­های اجتماعی دانش­آموزان با ناتوانی یادگیری” دومین کنگره روانشناسی اجتماعی ، اسفند ۱۳۹۲

کتاب

 1. شیخ محمدی، عباس؛ و رضایی میرحصاری، علی. روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی. تهران: پوران پژوهش، ۱۳۹۴.
تدریس

سال ۱۳۹۴     اختلالات یادگیری خاص. مقطع کارشناسی رشته روانشناسی کودکان استثنایی. دانشگاه تهران. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

سال ۱۳۹۵     روش­های نوین اصلاح رفتار. مقطع کارشناسی رشته روانشناسی کودکان استثنایی. دانشگاه تهران. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

عباس شیخ محمدی