تخصص

تحصیلات

 • ۱۳۹۴          دانشجوي دکتري روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی
 • ۱۳۹۰          کارشناسي ارشد روانشناسی شناختی پژوهشکده علوم شناختی

موضوع پايان‌نامه: تاثیر آموزش بر سطوح همدلی و نظام مندسازی در کودکان دارای اختلال اتیسم

 • ۱۳۸۷          کارشناسي روانشناسی بالینی دانشگاه تهران
 • ۱۳۸۲          ديپلم علوم تجربي. دبیرستان فرزانگان

فعالیت های اجرایی

 • ۱۳۸۹                 مسئول اجرایی و نظارت علمی پروژه کانون والدین پیشتاز در اداره آموزش های شهروندی
 • از ۱۳۹۰             ویراستار
 • از ۱۳۹۲             عضویت در پروژۀ فارسی سازی و هنجاریابی آزمون شناختی و تحصیلی وودکاک جانسون

مشاغل

 • از ۱۳۹۳                   مدیر کلینیک تحصیل مرکز آتیه
 • از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳      مدیر بخش اختلال یادگیری مرکز آتیه
 • از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱      مسئول واحد پژوهش و توسعه بخش اختلال یادگیری مرکز آتیه
 • از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰      مسئول آموزش موسسه تبلور اندیشه نو و مرکز آتیه
 • از ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹      درمانگر کلینیک های ترک اعتیاد شهرداری و مرکز اسکندری

انتشارات

مقاله

 1. Gholamali-Nezhad, F., Rostami, M., Veisi, N., Sarifi, M. and Movallali, G, (2015)Subjective Well-Being and Interpersonal Problems in Parents of Students with Learning Disabilities: The Benefits of Dialectical Behavior Therapy (DBT), Journal of Social Sciences and Humanities (JSSH).
 2. Gholamalinezhad, F., Abdolmanafi, A., Rostami R., Farhoodi, F (2010). Comparison of craving in subnce use patients with the history of ADHD & the subnce use patients without ADHD. Procedia – Social and Behavioral Sciences.
 3. Abdolmanafi, A., Rostami, R., Gholamalinezhad, F (2010). An Investigation on Attitudes Toward Mental Disorders in Parents of Students in Iran. Procedia – Social and Behavioral Sciences.
 4. دادگر، هادی؛ غلامعلی نژاد، فاطمه؛ حاتمی، جواد؛ بشارت، محمد علی. (۱۳۹۴). بررسي تأثير آموزش رفتاري مهارت هاي همدلانه روي سطوح نظام مند سازي و همدلی در كودكان مبتلا به اوتيسم با عملكرد بالا. فصلنامه علمی پژوهشی کودکان استثنایی.
 5. رستمی رضا، خدابنده لو، یوسف؛ رستمکلایی، نظام الدین؛ غلامعلی نژاد فاطمه. (۱۳۹۴). معرفی یک ابزار: آزمون وودکاک جانسون. فصلنامه علمی ترویجی رویش.
 6. غلامعلی نژاد، فاطمه؛ دادگر، هادی. (۱۳۹۳). بررسي تأثير آموزش رفتاري مهارت هاي همدلانه روي سطوح همدلی شناختی و همدلی هیجانی در كودكان مبتلا به اوتيسم با عملكرد بالا. همایش بین المللی علوم رفتاری.

کتاب

 1. ویسی، نصراله؛ شمس، فائقه؛ غلامعلی نژاد، فاطمه. (۱۳۹۴). مهارت های خواندن. انتشارات تبلور.
 2. رستمی، رضا؛ رستم کلایی، نظام الدین؛ غلامعلی نژاد، فاطمه؛ خدابنده لو، یوسف. (۱۳۹۴). آزمون عملکرد تحصیلی وودکاک جانسون سه: فرم استاندارد. انتشارات تبلور.
 3. رستمی، رضا؛ رستم کلایی، نظام الدین؛ غلامعلی نژاد، فاطمه؛ خدابنده لو، یوسف. (۱۳۹۴). آزمون عملکرد تحصیلی وودکاک جانسون سه: فرم گسترده. انتشارات تبلور.
 4. شمس، فائقه؛ ویسی، نصراله؛ غلامعلی نژاد، فاطمه. (۱۳۹۳). مهارت های نوشتن. انتشارات تبلور.

سخنرانی و کارگاه ها

 • از سال ۱۳۹۰      کارگاه: آموزشی والدین و معلمین در حوزۀ تشخیص و درمان اختلال یادگیری و نقص توجه-بیش فعالی
 • سال ۱۳۹۵        دستیار کارگاه نوروفیدبک و tDCS برگزار شده از طرف شرکت neurocare
فهرست