تحصیلات
 • ۱۳۹۴          کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه از دانشگاه تهران

موضوع پایان نامه: بررسی اثربخشی روش دقیق آموزی بر روان‌خوانی و درک مطلب دانش‌آموزان با مشکلات خواندن

 • ۱۳۹۰          کارشناسي روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویزه از دانشگاه علامه طباطبایی

موضوع پايان‌نامه: بررسی اثربخشی قصه گویی بر پرخاشگری دختران نابینا

 • ۱۳۸۵          دیپلم علوم انسانی
مشاغل
 • ۱۳۹۴-۱۳۹۳           درمانگر اختلالات یادگیری ویژه در دبستان پسرانه تربیت
 • ۱۳۹۱                    مربی پیش دبستانی در مهد و پیش دبستانی دنیای رنگین
 • ۱۳۹۰                     کارورزی در مدرسه نابینایان امام جعفر صادق
 • ۱۳۸۹                     کارورزی در مجتمع توانبخشی معلولین ذهنی عمل
 • ۱۳۸۸                     کارورزی در مدرسه ناشنوایان باغچه بان ۶
انتشارات
 1. Bonab, B. G., Arjmandnia, A. A., Bahari, F., & Khoei, B. A. THE IMPACT OF PRECISION TEACHING ON READING COMPREHENSION IN STUDENTS WITH READING DISABILITIES. Journal of Education and Social Sciences, Vol. 4
 1. Bonab, B. G., Bahari, F., & Khoei, B. A. THE IMPACT OF PRECISION TEACHING ON READING FLUENCY IN STUDENTS WITH READING DISABILITIES. Journal of Education and Social Sciences.
 2. غباری بناب، باقر؛ ارجمند نیا، علی اکبر؛ بهاری، فهیمه.اثربخشی روش دقیق آموزی بر روانخوانی کلمات دانش آموزان با ناتوانی خواندن. فصلنامه روانشناسی( در دست چاپ)
سخنرانی و کارگاه ها
 • ۱۳۹۵ گارگاه: تربیت بازی درمانگر( بازی درمانی). مرکز نواندیشان آویژه و دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
 • ۱۳۹۵: کارگاه: مصاحبه بالینی با کودک و نوجوان. دانشگاه تهران
 • ۱۳۹۴: کارگاه تفسیر نقاشی کودکان: ترسیم خانواده. دانشگاه علامه طباطبایی
 • ۱۳۹۴: کارگاه آیین عشق ورزی. موسسه پیشگیری از آزار حنسی کودکان و نوجوانان
 • ۱۳۹۳ کارگاه: اختلالات یادگیری: مهارت های دست ورزی. دانشگاه علامه طباطبایی
 • ۱۳۹۳ کارگاه: نقص توجه / بیش فعالی: تشخیص و درمان . دانشگاه علامه طباطبایی
 • ۱۳۹۳: کارگاه: تربیت جنسی و پیشگیری از آزار جنسی کودکان. موسسه پیشگیری از آزار جنسی کودکان و نوجوانان
 • ۱۳۹۲   کارگاه: نوروفیدبک مقدماتی.داشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • ۱۳۹۲   کارگاه: نوروفیدبک مقدماتی. مرکز پارند
 • ۱۳۹۲: کارگاه: آزمون هوشی وکسلر ۴ کودکان. دکتر کامکاری
 • ۱۳۸۹ کارگاه: دوره آموزشی خط بریل. دانشگاه علامه طباطبایی

فهیمه بهاری