تحصیلات

۱۳۹۴.دانشجوي دکتري رتبه ۱ روانشناسی و آموزش کودکان و نوجوانان استثنایی دانشگاه از دانشگاه علوم تحقیقات تهران.

موضوع رساله: –

۱۳۸۸.کارشناسي ارشد رتبه ۱۴ روانشناسی و آموزش کودکان و نوجوانان استثنایی دانشگاه دانشگاه علامه طباطبایی تهران

موضوع پايان‌نامه: بررسی رابطه بین سطوح تحولی نظریه ذهن با بازداری در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی.

۱۳۸۴.کارشناسي رشد و پرورش کودکان پیش از دبستان با گرایش کودکان با نیازهای ویژه دانشگاه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

۱۳۸۲.ديپلم :علوم انسانی

مشاغل

درمانگر اختلالات یادگیری مرکز آتیه تهران از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۶

درمانگر اختلالات یادگیری مرکز تلاش تهران از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶

 

طرح های پژوهشی

۱.رستمی، محمد؛ ، ویسی ؛ نصراله. کاهش طرح واره های ناسازگار و کنترل عواطف دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری: اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی. کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

۲.موللی،گیتا؛ویسی،نصراله؛رستمی،محمد،رستمی؛شریفی،مهدی. اثربخشی آموزش گروهی رفتار درمانی دیالکتیکی بر بهزیستی ذهنی و مشکلات بین فردی مادران دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری. مرکز تحقیفات توانبخشی اعصاب اطفال، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

۳.رستمی، محمد؛ ، ویسی ؛ نصراله. اثربخشی راهبردهای خود نظم بخشی هیجانی بر کاهش تکانشوری و بهبود سازگاری دانش آموزان مبتلا به اختلال ریاضی. کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

۴.آل کثیر،عماد؛ ویسی،نصراله؛ شریفی،مهدی. بررسی اثربخشی الگوی درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب اجتماعی دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری. کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

انتشارات

مقالات لاتین

 

۱.Veysi, Nasrollah; Rostami , Mohammad;Dehkordi,Fatemeh. Social anxiety in student with Learning Disability:  benefits of acceptance and commitment therapy. Iranian Rehabiliation Journal. 2014

۲.Veysi,, Nasrollah; Rostami , Mohammad; Movallali, Guita. Impulsivity and adjasment in student with mathematics Learning Disability: the benefits of emotional self-regulation sterategies . Journal of humanities and social science. 2015

۳.Rostami, Mohammad ; Veysi, Nasrollah;Zangooei,Zohre; Khaksar, Mohammad ali. Maladaptive schemas and affective control in students with Learning Disability: benefits of mindfulness-based cognitive therapy. Iranian Rehabiliation Journal. 2016

۴.Veysi, Nasrollah; Habibollahi, Saieed; Shayan, Nasrm. on impact of teaching verbal self-instruction on  the improvement of the emotional, educational, and social adjasment  in students afflicted  with mathematical disorders. Science & Education Publishing. 2015

۵.Veysi, Nasrollah; alizadeh, hamed; Shayan, Nasrm. Investigating the relationship between the developmental levels of theory of mind and inhibition in children with attention defect hayperactivity disorder syndrome. Science & Education Publishing. 2014

۶.Kasirloo,yadollah; Veysi, Nasrollah; Taghinezhad, Ali; Torabi, Saieed. On the role of learning styles components (objective experience, reflective observation, abstract conceptualization, and active experimentation) on students mathematics performance. Science & Education Publishing. 2015


مقالات فارسی

 

۷.ویسی، نصراله ؛ معتمد یگانه، نگین.. تاثیر جهت گیری مذهبی درونی – بیرونی و مکانیسم های دفاعی بر میزان تاب اوری مادران دارای کودکان آهسته گام. فصلنامه علمی  و پژوهشی توانمند سازی کودکان استثنایی دانشگاه تهران.۱۳۹۴

۸.ویسی، نصراله؛ ترابی، سعید. بررسی دو الگوی پیش بینی کنندگی اختلالات رفتاری بر اساس سبک های دلبستگی و مهارت های اجتماعی در دانش آموزان آهسته گام. مجله علمی و پژوهشی کودکان آهسته گام دانشگاه تهران.۱۳۹۲

۹.پادروند، حافظ؛ شریفی درآمدی، پرویز؛ ویسی، نصراله.. بررسی اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر بهبود کیفیت زندگی و کاهش نشانگان اختلال نافرمانی مقابله ی در دانش آموزان  با اختلال نافرمانی مقابله ی. فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات روانشناسی بالینی.۱۳۹۲

۱۰.بیاتیانی، عبدالرضا؛ گنجعلی وند، ناهید؛ ویسی، نصراله. بررسی رابطه اندازه شبکه اجتماعی با سلامت جسمانی در والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر. مجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.۱۳۹۱

۱۱.عاشوری، جمال؛ ویسی، نصراله؛ حسینی؛ طیبه. ارتباط راهبردهای انگیزشی یادگیری شناختی و فرا شناختی و هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان.مجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان.۱۳۹۲

۱۲.هاشمیان نژاد، فریده؛ ویسی، نصراله؛ شیرکوند، ناصر.مقایسه اثربخشی آموزش نوروفیدبک و بازی های رایانه ی بر توانایی توجه پیوسته و برنامه ریزی دانش آموزان مبتلا با اختلال نقص توجه.مجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک.۱۳۹۴

۱۳.پادروند، حافظ؛ بگیان، محمد جواد؛ ویسی، نصراله.بررسی اثربخشی آموزش گروهی همدلی بر شایستگی اجتماعی  و کاهش تکانشوری دانش آموزان مبتلا به اختلال ریاضی.فصلنامه علمی و پژوهشی روانشناسی افراد استثنایی دانشگاه علامه طباطبایی.۱۳۹۲

۱۴.شریفی درآمدی،  پرویز؛ بگیان، محمد جواد؛ ویسی، نصراله. ارتباط ابعاد سرشت و منش و بازداری پاسخ در دانش آموزان پسر دارای نشانه های اختلال سلوک.مجله علمی و پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت دانشکاه شاهد.۱۳۹۳

۱۵.منشی، غلامرضا؛ ویسی، نصراله؛ صفاریان، محمد رضا. رابطه سبک های یادگیری و صفات شخصیت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان درس  زبان انگلیسی. مجله علمی و پژوهشی آموزش و ارزشیابی.۱۳۹۱


کتاب

۱.رستمی، رضا؛ ویسی، نصراله؛ شمس، فائقه؛ غلامعلی نژاد، فاطمه. ” مهارت های نوشتن ” از سری کتاب های سنگ بنای یادگیری.تهران: انتشارات تبلور۱۳۹۴

۲.رستمی، رضا؛ شمس، فائقه؛ ویسی، نصراله؛ غلامعلی نژاد، فاطمه. ” مهارت های خواندن” از سری کتاب های سنگ بنای یادگیری.تهران: انتشارات تبلور.۱۳۹۳

توانمندی ها

مدرک زبان:

۱.دارای مدرک ام اس آرتی از سازمان وزارت علوم و فناوری

۲.دارای مدرک ام اچ ال ای از سازمان وزارت بهداشت و درمان

کارگاه:

۱.گواهی نامه شرکت در دوره دانش افزایی تخصصی با عنوان: ” مشاوره ژنتیک بیماری های کروموزومی و تک ژنی” و ” بیماری های ژنتیک شایع ایران” با تدریس دکتر سید محمد اکرمی در مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره احیا.

۲.گواهی نامه شرکت در دوره دانش افزایی تخصصی با عنوان: ” تحریک خفیف الکتریکی مغز ” با تدریس دکتر وحید نجاتی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همکاری موسسه نواندیشان آویژه.

۳.گواهی نامه شرکت در دوره دانش افزایی تخصصی با عنوان: ” نوروفیدبک مقدماتی ” با تدریس خانم دکتر معصومه کریمی در کلینیک آتیه.

۴.گواهی نامه شرکت در دوره دانش افزایی تخصصی با عنوان: ” اختلالات یادگیری” با تدریس خانم دکتر حسنی در کلینیک آتیه.

۵.گواهی نامه شرکت در دوره دانش افزایی تخصصی با عنوان: ” مهارت های زندگی” با تدریس دکتر طهماسبی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

نصراله ویسی