كلينيک تشخيص
ارزیابی روانشناختی پایه و اساس کار روانشناسان در راستای شناخت فرد و رفتارهای اوست، زیرا در پی این شناخت می توان خدمات متناسب با نیازها و ویژگیهای فرد را به وی ارایه کرد. در این فرایند مؤلفه‌ های اصلی مشکلات روانشناختی یا وجود سلامت روان، توانمندیها یا نقایص شناختی، ویژگی¬های شخصیتی یا دیگر مؤلفه ها مانند میزان پیشرفت تحصیلی و .... مشخص می شوند. همچنین این فرآیند نه تنها به یافتن نقاط ضعف فرد، بلکه به پیدا کردن نقاط قوت او نیز منجر می شود.
یکی از روشهای ارزیابی روانشناختی انجام آزمون است. هر یک از آزمونهای روانشناختی برای نیل به اهداف خاصی و افراد مشخصی طراحی شده اند، پس انتخاب آزمون متناسب با هدف و ویژگیهای فرد از اهمیت بالایی برخوردار است. عامل مهم دیگر در اجرای آزمون، فرد اجرا کننده و مکان اجرای آن است. آزمونها باید توسط فرد متخصص در این زمینه و در مکانی رسمی و مناسب سازی شده صورت گیرند. امّا باید توجه داشت که ارزیابی روانشناختی به انجام آزمونها محدود نشده و بلکه شامل مشاهده و مصاحبۀ با مراجع نیز است.
در مركز جامع اعصاب و روان گروه آتيه انجام ارزیابی روانشناختی در کلینیک تشخیص و ارزیابی صورت می گیرد. این کلینیک شامل دو بخش الف. کمیسیون تشخیص و ب. بخش روانسنجی است. برای تشخیص دقیق و ارایۀ خدمات متناسب با هر فرد در کمیسیون تشخیص مصاحبه بالینی توسط سه متخصص و در بخش روانسنجی اجرا و تفسیر آزمونهای روانشناختی توسط آزمونگران مجرب صورت می گیرد. ابتدا وظایف کمیسیون تشخیص و بعد بخش روانسنجی به صورت جداگانه در ادامه توضیح داده شده اند.

آشنایی با کلینیک آتیه

آشنایی با آتیه

اطلاعيه

اطلاعيه
کلینیک آتیه درخشان ذهن