بيوفيدبک (Biofeedback)

بيوفيدبک، اين هدف را دنبال مي كند كه بتواند علايم فيزيكی اضطراب نظير ضربان قلب بالا، تعريق پوست، انقباض عضلانی، درجه حرارت پايين بدن را بهبود بخشد. درمان بيوفيدبک از آنجا كه يكروش مناسب برای كنترل علايم جسمی اضطراب است از طريق دستگاه به فرد آموزش داده مي شود. در صورتی كه فرد اين روش را بياموزد و به كارگيرد بهبودی مطلوبی را مشاهده خواهد. هميشه مراجعين روشي از ما مي خواهند كه آموزش ببينند و نيازی به مراجعه مجدد نداشته باشند و خود بتوانند به تنهایی بدون نياز به درمان دارویی به مشكلات خود فائق آيند. بيوفيدبک می تواند روش مناسبی برای پاسخ به سؤال مراجعين در اين زمينه باشد.

(۵۹) بازدید