اختلالات سازگاری زمانی رخ می دهند که شما تنشی بالاتر از حد نرمال در واکنش به یک رویداد استرس زا و یا غیرمنتظره تجربه کنید و این استرس زیاد باعث مشکلات قابل توجهی در روابط شما، در محل کار و یا در مدرسه شود.

نتیجه ای یافت نشد