اختلال ارتباط اجتماعی اساسا با ضعف در کاربرد اجتماعی زبان و ارتباط مشخص می شود.

نتیجه ای یافت نشد