اختلال استرس پس از سانحه یا رویداد یا PTSD طبق تعریف عبارت است از مواجهه با مرگ واقعی یا تهدید به مرگ، جراحت جدی یا خشونت جنسی و….

نتیجه ای یافت نشد