اختلال اضطراب فراگیر در کودکان و نوجوانان با احساس اضطرابی که به صورت معمول کودک یا نوجوان تجربه می کند متفاوت است.

نتیجه ای یافت نشد