افسردگی یک اختلال خلقی است که منجر به احساس مداوم غمگینی و از دست دادن لذت (علاقه) می شود.

نتیجه ای یافت نشد