افسرده خویی که اختلال افسردگی پایدار یا دیس تایمیا (Dysthymia) نیز نامیده می شود، یک شکل بلندمدت و پیوسته (مزمن) از اختلال افسردگی است.

نتیجه ای یافت نشد