اختلال انفجاری متناوب شامل دوره های مکرر و ناگهانی رفتار تکانشی، پرخاشگرانه و شدید یا طغیان های کلامی پرخاشگرانه می شود که در آن فرد به شدتی واکنش نشان می دهد

نتیجه ای یافت نشد