مشخصه اختلال بدشکلی بدن که با نام های اختلال بدریختی بدن یا اختلال بدریخت انگاری بدن نیز شناخته می شود، داشتن مشغله های مداوم درباره یک یا چند نقصان ظاهری است.

نتیجه ای یافت نشد