اختلال دلبستگی واکنشی، شرایطی است که در آن کودک دلبستگی سالم با مراقبان بزرگسالش برقرار نکرده است.

نتیجه ای یافت نشد