اختلال زبان دسته ای از اختلالات ارتباطی است که ویژگی اصلی آن، مشکل در اکتساب و کاربرد زبان است که به آسیب در درک یا تولید لغات، ساختار جملات و مکالمه منتهی می شود.

نتیجه ای یافت نشد