اختلال شخصیت یک نوع اختلال روانی است که در آن یک الگوی انعطاف ناپذیر و ناسالمی از فکر کردن، عمل کردن و رفتار کردن دارید.

نتیجه ای یافت نشد