اختلال شخصیت خودشیفته یک اختلال روانی است که در آن افراد حس متورمی از مهم بودن خود (خود را بیش از حد مهم می دانند)، نیازی عمیق به تحسین و فقدان همدلی برای دیگران دارند.

نتیجه ای یافت نشد