اختلال صدای گفتار دسته ای از اختلالات ارتباطی است که در آن کودک یا بزرگسال قادر نیست برخی از صداها را تلفظ کند، به درستی تلفظ نمی کند و یا به درستی استفاده نمی کند.

نتیجه ای یافت نشد