ناتوانی در شروع و حفظ نعوظی که برای سکس به اندازه کافی سفت و محکم باشد را اختلال نعوظ (سستی نعوظ) می گویند.

نتیجه ای یافت نشد