اختلال هماهنگی رشدی یا کنش پریشی رشدی یک شرایط عصبی- حرکتی است که از زمان تولد وجود دارد.

نتیجه ای یافت نشد