علایم اختلال وسواسی جبری در کودکان وجود افکار مزاحم عودکننده همراه با اضطراب یا ترس و یا اعمال فیزیکی یا ذهنی هدفمند تکراری به منظور کاهش ترس ها و تنش های ناشی از وسواس های فکری است.

نتیجه ای یافت نشد