اختلال وسواسی جبری شامل یک الگوی غیرمنطقی افکار و ترس هایی (وسواس) است که باعث می شود کارهای تکراری (اجبارها) انجام دهید.

نتیجه ای یافت نشد