اختلال وسواس کندن پوست با رفتار مکرر کندن پوست مشخص می شود.

نتیجه ای یافت نشد