اختلال یادگیری اختلالی است که بر توانایی شخص برای کسب و به کار بردن مهارت های تحصیلی اثر می گذارد، از قبیل اختلال یادگیری در خواندن و اختلال یادگیری در ریاضی و محاسبه.

نتیجه ای یافت نشد