اضطراب امتحان یکی از انواع اضطراب است و ترکیبی از تحریک فیزیولوژیکی بیش از حد، تنش و علایم جسمی است که همراه با نگرانی، ترس از شکست و به وقوع پیوستن فاجعه، قبل و یا حین آزمون رخ می دهد.

نتیجه ای یافت نشد