اختلال افسردگی فصلی یا اختلال خلقی فصلی که معمولا افسردگی زمستانی نیز نامیده می شود نوعی افسردگی است که به شروع و پایان فصل وابسته است و هر ساله در زمان مشخصی از سال عود می کند و پایان می یابد و سال بعد دوباره شروع می شود.

نتیجه ای یافت نشد