اختلال افسردگی ناشی از مصرف مواد/دارو اشاره به اختلالی پایدار در خلق دارد و مشخصه آن خلق افسرده یا کاهش چشمگیر علایق و لذت بردن از همه یا بیشتر فعالیت ها است.

نتیجه ای یافت نشد