افسردگی نوجوانی یک مشکل روانی است که منجر به احساسات پایدار غمگینی و از دست دادن علاقه به فعالیت ها می شود.

نتیجه ای یافت نشد