تولد یک بچه می تواند ترکیبی از هیجانات قدرتمند از تهییج و لذت تا ترس و اضطراب را تحریک کند. اما این ممکن است منجر به چیزی شود که شما انتظار آن را ندارید: افسردگی بعد از زایمان.

نتیجه ای یافت نشد