فرد مبتلا به بازار هراسی از مکان ها و موقعیت هایی که ممکن است منجر به وحشتزدگی (پانیک)، احساس به دام افتادن، درماندگی یا خجالت شود، می ترسد و اغلب از آن ها اجتناب می کند.

نتیجه ای یافت نشد