بی اختیاری ادرار به دفع ارادی و غیرارادی ادرار در مکان نامناسب (لباس و …) گفته می شود.

نتیجه ای یافت نشد