بی اشتهایی عصبی که اغلب بی اشتهایی یا کم خوری عصبی یا آنورکسیا نامیده می شود، یکی از انواع اختلالات خوردن است که با وزن بدنی کم نابهنجار، ترس شدید از افزایش وزن و ادراک تحریف شده از وزن بدنی مشخص می شود.

نتیجه ای یافت نشد