تاخیر رشدی کلی با هوش یا توانایی ذهنی پایین تر از متوسط و فقدان مهارت های لازم برای فعالیت های روزمره زندگی در افراد زیر ۵ سال مشخص می شود.

نتیجه ای یافت نشد